Zapraszamy!

Grupowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

 Od października 2008 r. zostały po raz pierwszy zorganizowane w Szkole Podstawowej Nr 26 grupow...

Wczesne wspomaganie rozwoju

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?   ...

Relacje z grupowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

ROK SZKOLNY 2009/2010   PAŹDZIERNIK 2009   27 października 2...

zajęcia - kwiecień 2010

18 maja 2010 odbyły się kolejne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju  pt.,,Figle, żarty...

,,choinka, choinka..."

14 grudzień 2010 rok,,Choinka, choinka..."Na kolejnych zajęciach warsztatowych dzieci wraz z rodzic...

  • Grupowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

    Piątek, 22 Maj 2009 18:25
  • Wczesne wspomaganie rozwoju

    Sobota, 23 Maj 2009 09:33
  • Relacje z grupowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

    Piątek, 06 Listopad 2009 18:28
  • zajęcia - kwiecień 2010

    Sobota, 20 Listopad 2010 15:26
  • ,,choinka, choinka..."

    Wtorek, 28 Czerwiec 2011 11:07
Wczesne wspomaganie rozwoju
WWR
Spis treści
Wczesne wspomaganie rozwoju
rozporządzenie
zajecia w szkole 1
grupowe zajęcia
kontakt
Wszystkie strony

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

 

Wczesne wspomaganie rozwoju można zdefiniować jako wszystkie formy wspomagania rozwoju dziecka specjalnej troski oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Czy wszystkie dzieci mogą uzyskać taką pomoc?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony.

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, by ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
W Toruniu taka poradnia mieści się przy ulicy Prostej (tel. 0 56 62 229 91), a jej oddział przy ulicy Osikowej. Rodzice, bądź prawni opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni. Zgłaszają się do poradni w ustalonym terminie z dzieckiem. Powinni mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań specjalistycznych (wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala, wyniki badania wzroku czy słuchu, wyniki badań psychologicznych). Specjaliści poradni przeprowadzają z rodzicami szczegółowy wywiad, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, udzielają rodzicom porady. Decyzję o wydaniu opinii podejmuje zespół orzekający poradni. Rodzice są informowani o terminie posiedzenia zespołu i mogą w nim uczestniczyć.

Gdzie powinni zgłosić się rodzice, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizują w Toruniu wybrane szkoły i przedszkola. Pracownicy poradni udzielają rodzicom na ten temat szczegółowych informacji. Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest złożenie przez rodziców podania
i opinii wydanej przez poradnię w wybranej placówce.

Jak przebiega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje zespół specjalistów, w skład którego wchodzą,
w zależności od potrzeb: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdope-dagog, terapeuta ruchu, rehabilitant, specjalista w zakresie pracy z dziećmi autystycznymi. Praca w zespole polega na wspólnym ustalaniu diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka, opracowywaniu programów współpracy z rodziną i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka, udział w ich realizacji oraz monitoring i ewaluacja programów.

Do zadań stojących przed nauczycielem domowym należą:

  • nawiązanie kontaktu z rodzicami i współpraca z nimi w trakcie procesu usprawniania dziecka,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania rodziców (udzielanie informacji),
  • udzielanie porad rodzicom (opiekunom),
  • pełnienie roli interpretatora - wyjaśnianie zachowań dziecka,
  • dokonanie oceny funkcjonowania dziecka w różnych obszarach i relacji panujących
    w rodzinie,
  • opracowanie szczegółowego, wieloprofilowego programu usprawniania dziecka
    i wspierania rodziny,
  • realizacja programu i dokonywanie systematycznej oceny skuteczności oddziaływań, modyfikowanie programu,
  • pełnienie roli modela, wzoru dla rodziców, opiekunów,
  • stymulacja rozwoju dziecka (głównie poprzez zabawę),
  • instruowanie rodziców (np. jak nawiązywać kontakt z dzieckiem, jak bawić się
    z nim),
  • słuchanie rodziców: ich obaw, problemów,
  • rozwiązywanie problemów wspólnie z rodzicami,
  • pomoc w doborze zabawek i w przystosowywaniu otoczenia dziecka,
  • bycie „pomostem” pomiędzy rodzicami a instytucjami, placówkami i innymi specjalistami,
  • w razie potrzeby pomoc w sprawach socjalno – bytowych.

Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w domu rodzinnym lub w szkole. Trwają po 1-2 godziny w tygodniu (wymiar godzin pracy w miesiącu wynosi 4-8).

  

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 4 kwietnia 2005 r.

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

(Dz. U. Nr 68, poz. 587)

Na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej "wczesnym wspomaganiem", w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

§ 2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

§ 3. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1)  pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2)  psycholog;

3)  logopeda;

4)  inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)  ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2)  nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3)  opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

4)  analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, albo upoważniony przez niego nauczyciel.

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

§ 4. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 5. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1)  udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

2)  udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3)  pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

  

Wczesne wspomaganie rozwoju w Zespole Szkół Nr 26.

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu od roku szkolnego 2005/2006 prowadzi kompleksowe działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju taką formą pomocy jest złożenie do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w domu rodzinnym lub w szkole. Prowadzone są na ogół po 1-2 godziny w tygodniu (wymiar godzin pracy w miesiącu wynosi 4-8 na każde dziecko) przez następujących specjalistów: oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, logopedę, surdopedagoga, terapeutę ruchowego, psychologa. Możliwe są również spotkania ze specjalistą w małych grupach (2-3 dzieci).

Do problemów rozwojowych uzasadniających wskazania do kompleksowej opieki dzieci przez specjalistów Zespołu Szkól Nr 26 należą:

- opóźnienie rozwoju psychoruchowego, w tym rozwoju mowy,

- upośledzenie umysłowe,

- autyzm wczesnodziecięcy,

- zaburzenia słuchu,

- zaburzenia wzroku,

- sprzężona niepełnosprawność,

- mózgowe porażenie dziecięce.

Obecnie kompleksową opieką z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju przez ZS Nr 26 objętych jest około 20 dzieci.

Specjaliści

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka skupia wokół wspólnego problemu specjalistów z wielu dziedzin. Należą do nich:

· tyflopedagog

· logopeda

· surdopedagog

· oligofrenopedagog

· rehabilitant ruchu

· psycholog

Wymienieni specjaliści pomagają dziecku i jego rodzinie realizując następujące zadania:

tyflopedagog

§ wspieranie rodziców w zakresie czynności opiekuńczych i wychowawczych małego dziecka niewidomego lub niedowidzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością,

§ tworzenie w domu przyjaznego środowiska neurologicznego zapewniającego optymalny rozwój ich dziecka,

§ pomoc w zapewnieniu dobrego oświetlenia, doborze zabawek, dostosowaniu sprzętów domowych i najbliższego otoczenia do potrzeb dziecka,

§ nauka poruszania się metodą dotykową i przy użyciu laski brajlowskiej,

§ usprawnianie i rozwijanie zmysłu dotyku i pozostałych zmysłów.

logopeda

§ dokonywanie oceny umiejętności komunikacyjnych,

§ diagnozowanie odruchów jamy: oddychanie, połykanie, ssanie, żucie, gryzienie, (korygowanie nieprawidłowych i wywoływanie prawidłowych),

§ udzielanie pomocy rodzinie metodą Wideotreningu Komunikacji, która polega na współpracy z całą rodziną. Trener metody VIT dokonuje nagrania video wszystkich członków rodziny podczas naturalnej sytuacji w domu (np. wspólny posiłek, zabawa),
a następnie wspólnie z rodzicami analizuje i omawia, jakie formy kontaktu, relacji są korzystne dla ich dziecka.

surdopedagog

§ pogłębienie diagnozy możliwości słuchowych dziecka,

§ udzielanie wskazówek dotyczących zalecanych form pracy w rozwijaniu sprawności narządu słuchu

§ udzielanie pomocy w organizowaniu przestrzeni wokół dziecka w celu budzenia zainteresowania dźwiękami z otoczenia i mową dźwiękową,

§ udzielanie wskazówek dotyczących budowania relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem taki sposób, aby rozwijały one w dziecku umiejętność komunikowania się z otoczeniem z wykorzystaniem dostępnych dziecku sposobów porozumiewania się (mowa dźwiękowa, język migowy, piktogramy, fonogesty).

oligofrenopedagog

§ dokonywanie diagnozy funkcjonalnej dziecka,

§ rozwijanie pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz między dzieckiem a jego rodzeństwem,

§ uświadamianie i wyjaśnianie rodzicom zachowań dziecka,

§ pomoc w ustaleniu i wprowadzeniu stałego rytmu dnia dziecka,

§ dobór zabawek do możliwości rozwojowych dziecka,

§ przystosowanie najbliższego otoczenia dziecka do jego aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych,

§ udzielanie pomocy w załatwianiu spraw medycznych, edukacyjnych, prawnych oraz socjalno-bytowych (kierowanie do odpowiednich instytucji).

rehabilitant ruchu

§ dokonywanie oceny poziomu ruchowego dziecka,

§ zapoznawanie z programem usprawniania ruchowego (dzieci objęte wczesnym wspomaganiem usprawniane są metodą Bobathów, która jest szczególnie przydatna
w rehabilitacji niemowląt i małych dzieci),

§ zapoznawanie z zasadami kształtowania prawidłowych wzorców ruchów dziecka
w czasie całodobowej opieki (noszenie dziecka, zmiany pozycji złożeniowych, ubieranie, rozbieranie),

§ wspólne wykonywanie ćwiczeń ruchowych w środowisku domowym dziecka,

§ pomoc w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu w pracy z dzieckiem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do usprawniania ruchowego,

§ przystosowanie otoczenia dziecka do stymulacji psychoruchowej adekwatnie
do poziomu rozwoju ruchowego,

§ udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i pożądanych zachowań
w kontaktach z dzieckiem

psycholog:

§ pogłębienie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka w różnych sferach,

§ rozpoznawanie zachowań dziecka; utrwalanie właściwych reakcji na zachowania pożądane, eliminowanie zachowań zakłócających prawidłowy rozwój,

§ udzielanie rodzinie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem,

§ wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,

§ udzielanie pomocy w zakresie doboru zabawek, pomocy dydaktycznych, stworzenia środowiska stymulującego rozwój poznawczy i emocjonalno – społeczny dziecka,

§ monitorowanie tempa rozwoju,

§ udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej.

 Grupowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Od października 2008 r. panie A. Małecka i  K. Stefańska organizują cyklicznie (co miesiąc) grupowe zajęcia dla rodzin dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. W spotkaniach może brać udział również rodzeństwo dzieci. Celem nadrzędnym organizowanych zajęć jest aktywne włączanie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka, podnoszenie ich kompetencji oraz poprawa funkcjonowania dziecka w sferze emocjonalno - społecznej.Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze, zapewniającej dziecku poczucie bezpieczeństwa; opiekunowie stwarzają mu okazję do bycia sprawcą. Dzieciom proponuje się różne formy aktywności, zabawy ułatwiające kontakt z drugą osobą.... ZOBACZCIE SAMI!

 

Październik 2008.

 

paz9

 

28 października 2008 r. odbyły się pierwsze grupowe zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju pt. ,,Jesienne spotkanie’’. Dzieci, ich rodzeństwo wraz z rodzicami i nauczycielami mieli możliwość uczestniczyć w zabawach muzyczno – ruchowych kształtujących świadomość ciała ponadto wielozmysłowo poznawali dary jesieni oraz wykonali pracę plastyczną z masy solnej i skarbów jesieni.

ZOBACZCIE SAMI !

 

paz10 paz6
paz15 pa2

 

Listopad 2008

 

25 listopada 2008 r. odbyły się drugie grupowe zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju pt. ,,Światła i cienie’’. Dzieci, ich rodzeństwo wraz z rodzicami i nauczycielami mieli możliwość uczestniczyć w zabawach kształtujących świadomość ciała ponadto uczestniczyli w niecodziennym spektaklu pt. ,, Wesoły ogród’’ w świetle ultrafioletowym oraz spektaklu polisensorycznym pt. ,,Jesień’’.

 

lis1.1 lis2.2

 

Grudzień 2008

 

16 grudnia 2008 r. odbyły się trzecie grupowe zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju pt. ,,Świąteczne ozdoby’’. Dzieci, ich rodzeństwo wraz z rodzicami mieli możliwość uczestniczyć w zabawach stymulujących układ przedsionkowy, tworzyli prosty akompaniament perkusyjny do piosenki o charakterze świątecznym ponadto wykonali ozdoby świąteczne. Uczestniczyli w przepięknym spektaklu pt. ,,Jasełka’’ w świetle lampy ultrafioletowej.

 

ola2pop ola1pop

 

 

Styczeń 2009

 

 

27 stycznia 2009 r. odbyły się czwarte grupowe zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju pt. ,,W karnawałowym nastroju”. Dzieci, ich rodzeństwo wraz z rodzicami i nauczycielami mieli możliwość uczestniczyć w zabawach integracyjnychpt. ,,Śnieżne kule”, ,,uciekające balony” ponadto wszyscy przygotowywali karnawałowe maski, świetnie bawili się podczas wspólnych tańców.

 

bal4pop bal20pop
bal1pop bal10pop
bal5pop bal16pop

 

 

Marzec 2009

marzec12pop2

 

10 marca odbyło się szkolenie dla rodziców pt. „Wykorzystanie przedmiotów i artykułów codziennego użytku pochodzących z kuchni i łazienki do stymulacji wielozmysłowej dziecka”. Głównym celem szkolenia było uświadomienie rodzicom konieczności wykorzystania wielu zmysłów w eksploracji otoczenia i przedmiotów. Ponadto zostały przybliżone pojęcia tj. stymulacja wielozmysłowa, rozwijanie świadomości rąk i ich ruchów

(schematy czynnościowe) oraz zwrócono uwagę na konieczność rozwijania umiejętności samoobsługowych ich dzieci oczywiście na miarę ich możliwości psychofizycznych.

Po szkoleniu do rodziców dołączyły ich dzieci i wszyscy mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce podczas wielozmysłowego poznawania przedmiotów i artykułów na dwóch odrębnych stanowiskach: kuchnia i łazienka.

 

marzec1pop marzec7pop
marzec14po marzec6pop

marzec16pop

 

 

marzec19pop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt z nami

 

 

Wszystkich rodziców zainteresowanych objęciem swojego dziecka specjalistyczną formą wspomagania rozwoju zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. Podczas spotkania ze specjalistami Zespołu Szkół otrzymacie Państwo wyczerpujące informacje na temat form pomocy specjalistycznej, jaką możemy udzielić Państwa dziecku.

Nasz adres:

Zespół Szkól Nr 26 w Toruniu

ul. Buszczyńskich 11

tel. 0 56 648 57 84

0 56 645 70 35

Zapraszamy!